Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ «σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων» (“Settlement Finality Directive”)

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ  (“Settlement Finality Directive”), η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας έννομη τάξη με το Νόμο 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21).

Η εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρέει από τη στρατηγική που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2020 για τις «πληρωμές μικρής αξίας» (“retail payments strategy”).

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής