Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στα κράτη μέλη της ΕΕ

Στις 11 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την τελική έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της η Ernst and Young αναφορικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’).

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής