Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) νέας έκδοσης “Rulebook” σε σχέση με το “SEPA Proxy Lookup (SPL) Scheme”

Στις 5 Μαρτίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένη έκδοση “Rulebook” για το ακόλουθο σχήμα πληρωμών που τελεί υπό τη διαχείρισή του:

Η νέα έκδοση του “Rulebook” του “SEPA Proxy Lookup (SPL) Scheme” αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2020.