Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση προόδου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “crypto-assets”

Στις 31 Μαΐου 2019, το ‘FSB’ εκπόνησε και παρέδωσε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’) νέα έκθεση αναφορικά με το έργο που επιτελεί, τόσο το ίδιο το FSB όσο και οι λοιποί φορείς παραγωγής προτύπων (π.χ. Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία) για τα “crypto-assets”.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι δείκτες (“metrics”) που χρησιμοποιεί το FSB για την παρακολούθηση της αγοράς των “crypto-assets” στο πλαίσιο των καθηκόντων του για την συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων και τρωτών σημείων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Έκθεση του FSB

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός