Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 47158/3.05.2019 (ΦΕΚ Β’ 1498) για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πλαισίου προστασίας κύριας κατοικίας του Ν. 4605/2019

Στις 3 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1498/3.05.2019) η ΚΥΑ για τις «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»».

Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να εισάγει ο αιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησής του. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια διεξαγωγής του προελέγχου επιλεξιμότητας, ο οποίος διεξάγεται πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Τέλος, καθορίζονται σημαντικά βήματα της διαδικασίας για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Κοινή Υπουργική Απόφαση