Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 2 Απριλίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDD, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς 8 Μαρτίου 2019.

Κατάλογος ‘EPC’