Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ για την πορεία μετάπτωσης στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’)

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε μελέτη για την πορεία μετάπτωσης στον ‘SEPA’.

Με την έκθεση αυτή, η ΕΚΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, η μετάβαση στον SEPA έχει συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι άμεσες μεταφορές πίστωσης (instant SEPA Credit Transfers).

Έκθεση της ΕΚΤ