Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Ν. 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και τη δημοσίευση του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218/24.12.2018)

 

Ν. 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και τη
δημοσίευση του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218/24.12.2018)