Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) με τίτλο: “Cyber-resilience – Range of practices”

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η ‘BCBS’ δημοσίευσε έκθεση, στην οποία καταγράφεται και γίνεται συγκριτική επισκόπηση για μια σειρά από τραπεζικές, ρυθμιστικές και εποπτικές πρακτικές σε θέματα “cyber-resilience” στα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας (σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα).

Έκθεση Επιτροπής της Βασιλείας