Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η EBA δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ), κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’/’AISPs’/’CISPs’).

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019, απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

Κατευθυντήριες γραμμές