Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

Στις 29 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5369) η υπ’ αριθμ. 108/19.11.2018 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).
Η συγκεκριμένη Πράξη εισάγει προβλέψεις για την νέα υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET («TARGET Instant Payment Settlement» ή «TIPS»), η οποία θα επιτρέπει τον διακανονισμό εντολών άμεσης πληρωμής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε εικοσιτετράωρη βάση οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεση ή σχεδόν άμεση επεξεργασία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας TIPS, ο διακανονισμός των άμεσων πληρωμών θα διενεργείται μέσω ειδικών λογαριασμών μετρητών του TIPS («ΕΛΜ του TIPS») στο TARGET2.

ΦΕΚ Β’ 5369/29.11.2018