Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον
Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

1.      Οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό επικοινωνίας, σαφείς προσφορές προϊόντων και ομοιόμορφη πελατειακή εμπειρία, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση της μεταφοράς πιστώσεων SEPA από όλους τους πελάτες τους, ενώ οι φορείς δημόσιας διοίκησης ειδικότερα θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν το σύστημα.

2.      Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την έγκαιρη έναρξη του συστήματος άμεσης χρέωσης του SEPA. Για να υπάρξει πρόοδος, πρέπει επειγόντως να εξευρεθούν λύσεις, για παράδειγμα, να διασαφηνιστεί η ημερομηνία έναρξης, να διασφαλιστεί η συνεχής εγκυρότητα των υφιστάμενων εντολών, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών, να επιταθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας και να λήξει η συζήτηση σχετικά με την πολυμερή διατραπεζική προμήθεια.

3.      Ο SEPA πρέπει να καταστήσει δυνατή την πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end straight-through-processing), η οποία επιτρέπει την ομαλή διεκπεραίωση των πληρωμών χωρίς παρέμβαση με μη μηχανικά μέσα, και να προχωρήσει πέρα από τα βασικά προϊόντα με την καθιέρωση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.λπ.

4.      Ο καθορισμός μιας ρεαλιστικής αλλά και φιλόδοξης ημερομηνίας λήξης για τη μετάπτωση στα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης του SEPA αποτελεί αναγκαίο βήμα, προκειμένου τα οφέλη του SEPA να αποκομισθούν εγκαίρως.

5.      Είναι ανάγκη να εφαρμοστεί μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τον SEPA για τις κάρτες και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της αγοράς για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος καρτών.

6.      Ο ευρωπαϊκός κλάδος πληρωμών θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ασκεί επαρκή επιρροή στα πρότυπα καρτών του SEPA, τα οποία θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι πρότυπα μη αποκλειστικής χρήσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payment Council - EPC) πρόκειται να προωθήσει το πρόγραμμα τυποποίησης των καρτών SEPA.

7.      Η εμπιστοσύνη στις πληρωμές SEPA πηγάζει από την ασφάλεια και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συνεχίσουν και μάλιστα να επιτείνουν τις προσπάθειές τους.

8.      Οι υποδομές αποτελούν παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να αρθούν οι εναπομένοντες περιορισμοί της διαλειτουργικότητας.

9.      Η καλή διαχείριση του SEPA προϋποθέτει τροποποίηση των καθηκόντων και της οργάνωσης του EPC. Μια βραχυπρόθεσμη λύση θα ήταν η ενίσχυση της Γραμματείας του EPC, ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη στο EPC κατά την εκτέλεση των πολυάριθμων καθηκόντων του. Σε πιο μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, απαιτούνται ουσιαστικότερες αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί το EPC ως προς την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 

10.  Σαφήνεια και βεβαιότητα όσον αφορά τις εργασίες του SEPA: τα ορόσημα για την υλοποίηση και τη μετάπτωση στον SEPA απαρτίζουν έναν κατάλογο συγκεκριμένων εργασιών. Το Ευρωσύστημα προσδοκά ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου SEPA.