Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2008 συνεδρίασε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών η οποία και ενέκρινε το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2.

Το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2 αντικαθιστά το παλαιότερο version 3.1 και οι αλλαγές του, με σημαντικότερη αυτή που αφορά τις ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις (e-mandates), αποτυπώνονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και VII.

Το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2, αποτελεί την βάση υλοποίησης των SEPA άμεσων χρεώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=180