Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ετήσια έκθεση του συστήματος TARGET για το έτος 2006

Στις 11 Μαΐου 2007 δημοσιεύτηκε απο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ετήσια έκθεση του συστήματος TARGET για το έτος 2006.