Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εναρμόνιση του τρόπου υπολογισμού παραμέτρων της προσέγγισης IRB

  Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB), στις 15 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τον υπολογισμό σημαντικών παραμέτρων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της προσέγγισης IRB.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των IT κινδύνων

  Στις 16 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε συνοπτική έκθεση (stocktake) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των ΙΤ κινδύνων. Η εν λόγω έκθεση εκπονήθηκε σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΚΤ με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ), καθώς και με τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.

  Η έκθεση καταγράφει:

  • τις σημαντικότερες πηγές IT κινδύνων,
  • τις προσδοκίες των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,
  • τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τις εποπτικές αρχές για την αντιμετώπιση των IT κινδύνων, και
  • τις δράσεις της ΕΚΤ για την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας των ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τους IT κινδύνους, κυρίως μέσω της αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων σε μεγαλύτερο βαθμό στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP), και της υιοθέτησης σχετικών συστάσεων και οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις επιπτώσεις του IFRS 9

  Στις αρχές του 2016, η ΕΒΑ διενήργησε άσκηση ανάλυσης επιπτώσεων (impact assessment) σε 58 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Σκοπός της εν λόγω άσκησης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της προετοιμασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του IFRS 9 από το 2018, καθώς και ο υπολογισμός των επιπτώσεων που αυτή αναμένεται να έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.

  Στις 10 Νοεμβρίου, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε βάσει της προαναφερθείσας άσκησης.

  Έκθεση της ΕΒΑ

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για ICAAP/ILAAP

  Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ICAAP/ILAAP στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές

  • εξειδικεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν οι εποπτικές αρχές αναφορικά με το ICAAP και το ILAAP στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP, και
  • καθορίζουν κριτήρια σχετικά με τον τρόπο συλλογής των προαναφερθεισών πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τη χρήση τους.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Κείμενα διαβούλευσης της ΕΒΑ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 28 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση:

  • σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν το 2011 για την εσωτερική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 91(12) της CRD IV και του άρθρου 9(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MIFID) αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και άλλων κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2017.