Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 5 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίησης της 4ης ενωσιακής Οδηγίας «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Με την πρόταση Οδηγίας, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

  • εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη μεταφορά  κεφαλαίων προς και από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου,

  • ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας,

  • ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και/ή στα κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

  • αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη χρήση «εικονικών νομισμάτων» (΅virtual currenciesΆ) και τα «ανώνυμα εργαλεία πληρωμών» (π.χ. μη επαναφορτιζόμενες, σταθερού χρηματικού ποσού, προπληρωμένες κάρτες).

  Η πρόταση Οδηγίας είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

   

 • Σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με πελάτες που προέρχονται από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου και οι οποίοι αιτούνται άσυλο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Στις 12 Απριλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅EBAΆ) δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (“due diligence measures”) που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με πελάτες που προέρχονται από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου και οι οποίοι αιτούνται άσυλο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω γνώμη απευθύνεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

  Η Γνώμη είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-application-of-customer-due-diligence-measures-to-customers-who-are-asylum-seekers-from-higher-risk-third-countries-or-te

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

  Στις 5 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847«περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών», με τον οποίο καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, ενώ η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2017.

 • 19η ετήσια έκθεση της FATF

  Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) η 19η ετήσια έκθεση της (Ιούλιος 2007 - Ιούνιος 2008)

  Ιστοσελίδα FATF: http://www.fatf-gafi.org

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη
  μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής
  μεταφοράς κεφαλαίων

  Στις 17 Ιουλίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), κείμενο διαβούλευσης με τίτλο "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

  Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bis.org/publ/bcbs139.htm.

  Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008.