1.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 17 - 19 Ιουλίου 2018
2.
Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k] 3 Ιουλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
3.
Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα
[Αρχείο PDF: 157k] 28 Ιουνίου 2018 - 14 Ιουλίου 2018
4.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 26 - 28 Ιουνίου 2018
5.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων
[Αρχείο PDF: 245k] 19 - 24 Μαΐου 2018
6.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 142k] 17 - 19 Απριλίου 2018
7.
e- Learning με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k] 2 Απριλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
8.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217k] 25 - 25 Ιανουαρίου 2018
9.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 139k] 30 Νοεμβρίου 2017 - 1 Δεκεμβρίου 2017
10.
MiFID II/MiFIR: Το νέο περιβάλλον διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των αγορών
[Αρχείο PDF: 180k] 10 - 12 Οκτωβρίου 2017
11.
2η διοργάνωση - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252k] 10 - 28 Ιουνίου 2017
12.
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252k] 6 - 17 Ιουνίου 2017
13.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
14.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166k] 20 - 20 Μαΐου 2017
15.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187k] 2 Μαΐου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
16.
Εισαγωγή στο Solvency II
[Αρχείο PDF: 160k] 25 - 26 Απριλίου 2017
17.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146k] 19 - 25 Απριλίου 2017
18.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 272k] 21 - 23 Φεβρουαρίου 2017
19.
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εναρμονισμένων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
[Αρχείο PDF: 142k] 28 - 30 Νοεμβρίου 2016
20.
Βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις
[Αρχείο PDF: 148k] 24 - 26 Νοεμβρίου 2016
21.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2016
22.
European Foundation Certificate in Banking - TripleE EFCB -
[Αρχείο PDF: 257k] 4 Οκτωβρίου 2016 - 10 Δεκεμβρίου 2016
Πιστοποίηση
23.
Σεμινάριο επιμόρφωσης για το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 208k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2016
24.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 208k] 20 - 22 Σεπτεμβρίου 2016
25.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141k] 15 - 17 Μαρτίου 2016
26.
Οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων σε οριστική κακθυστέρηση
[Αρχείο PDF: 146k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2016
27.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143k] 28 Ιανουαρίου 2016 - 2 Φεβρουαρίου 2016
28.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146k] 20 - 29 Ιανουαρίου 2016
29.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 135k] 23 Νοεμβρίου 2015
30.
Ευέλικτη τράπεζα
[Αρχείο PDF: 173k] 9 - 12 Νοεμβρίου 2015
31.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 139k] 14 - 15 Ιουλίου 2015
32.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 139k] 22 - 27 Ιουνίου 2015
33.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165k] 13 Ιουνίου 2015
34.
Προετοιμασία εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας
[Αρχείο PDF: 121k] 25 Μαΐου 2015 - 15 Ιουνίου 2015
35.
Το πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) & χρηματοδότησης τρομοκρατίας (ΧΤ)
[Αρχείο PDF: 146k] 10 - 11 Μαρτίου 2015
36.
Webinar με θέμα: "Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν. 4224/2013"
[Αρχείο PDF: 154k] 3 Φεβρουαρίου 2015
37.
Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν.4224/2013
[Αρχείο PDF: 135k] 29 Ιανουαρίου 2015
38.
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
[Αρχείο PDF: 129k] 21 - 22 Ιανουαρίου 2015
39.
Webinar με θέμα: "Πρακτικά θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών"
[Αρχείο PDF: 157k] 1 Ιανουαρίου 2015
40.
Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων
[Αρχείο PDF: 144k] 13 Οκτωβρίου 2014
41.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 148k] 17 - 19 Ιουνίου 2014
42.
Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (CRD IV / CRR) στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
[Αρχείο PDF: 162k] 6 - 8 Μαΐου 2014
43.
ISBP 745 - Διεθνής πρότυπη τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 237k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2013
44.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167k] 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2013
45.
Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με επενδύσεις - Ταχύρρυθμο σεμινάριο
[Αρχείο PDF: 193k] 16 - 17 Σεπτεμβρίου 2013
46.
Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με επενδύσεις
[Αρχείο PDF: 192k] 10 - 13 Σεπτεμβρίου 2013
47.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 164k] 12 - 13 Ιουνίου 2013
48.
CertIFR - Εισαγωγή στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 15 - 29 Απριλίου 2013
Πιστοποίηση
49.
CertIFR - Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 27 Μαρτίου 2013 - 5 Απριλίου 2013
Πιστοποίηση
50.
Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο - Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 175k] 7 - 8 Δεκεμβρίου 2012
 
Σύμβολα