Τίτλος: Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό ε
Ημερομηνία: 11/3/2017
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 151 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 190 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 243 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 207 k]
 
Επιστροφή