Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για επενδυτικές υπηρεσίες
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες