Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 23
 • ΜΑΪ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014

 • 8
 • ΑΥΓ
 • 2013
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για μετατρέψιμους και ανταλλάξιμους χρεωστικούς τίτλους

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013

 • 22
 • ΣΕΠ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2012, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012 της Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος και των τελικών όρων και όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012