Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 26
 • ΜΑΡ
 • 2021
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής

 • 26
 • ΦΕΒ
 • 2021
 • (PROSPECTUS)
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2020
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1272 της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/979 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1272 της Επιτροπής 

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2020
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1273 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2019/980 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1273 της Επιτροπής  

 • 21
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (PROSPECTUS)
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 για τη συμπλήρωση του Prospectus Regulation

Στις 21 Ιουνίου 2019, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι ακόλουθοι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 (Prospectus Regulation):

 • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019. Με τον εν λόγω κανονισμό καταργούνται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301.
 • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019. Με τον εν λόγω κανονισμό καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2014.

 • 23
 • ΜΑΪ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014

 • 8
 • ΑΥΓ
 • 2013
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για μετατρέψιμους και ανταλλάξιμους χρεωστικούς τίτλους

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013

 • 22
 • ΣΕΠ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2012, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012 της Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος και των τελικών όρων και όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012