Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 8
 • ΜΑΡ
 • 2024
 • (0)
Οδηγία (ΕΕ) 2024/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Οδηγία (ΕΕ) 2024/790

 • 8
 • ΜΑΡ
 • 2024
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2024/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας των δεδομένων, την άρση των εμποδίων στην εμφάνιση ενοποιημένων δελτίων συναλλαγών, τη βελτιστοποίηση των υποχρεώσεων διαπραγμάτευσης και την απαγόρευση είσπραξης πληρωμής για ροή εντολών

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/791

 • 11
 • ΑΥΓ
 • 2023
 • ()
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1626 της Επιτροπής για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά τον μηχανισμό κυρώσεων για περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού σχετικά με εκκαθαρισμένες συναλλαγές που υποβάλλονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για διακανονισμό

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1626

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2023
 • ()
Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1117 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1117

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2023
 • ()
Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1118 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των όρων υπό τους οποίους τα σώματα εποπτών ασκούν τα καθήκοντά τους

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1118

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2023
 • (0)
Eκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1119 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1119 

 • 24
 • ΜΑΪ
 • 2023
 • (0)
Δημοσίευση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και την ενδυνάμωση των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ (“Retail Investment Package”)

Η ως άνω προτεινόμενη δέσμη μέτρων αποτελείται από:

1. μια τροποποιητική οδηγία,  η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS Directive), την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) και την οδηγία σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Solvency II), καθώς και

2. έναν τροποποιητικό κανονισμό, ο οποίος αναθεωρεί τον κανονισμό για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP Regulation).

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2023
 • ()
Ανακοίνωση της ESMA σε σχέση με την εποπτεία των υπηρεσιών “copy trading” στο πλαίσιο της MiFID II

Ανακοίνωση της ESMA

 • 27
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (MiFIDII/MiFIR)
Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA

 • 27
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (MiFIDII/MiFIR)
Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

Τελική έκθεση της ESMA

 • 13
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί για την παράταση των ημερομηνιών εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 5 και 11 του EMIR

Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι ακόλουθες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR): 

 •  ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/314 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου για την ανταλλαγή ασφαλειών. Ειδικότερα, με τον εν λόγω κανονισμό μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2025 η ημερομηνία εφαρμογής των διμερών απαιτήσεων περιθωρίου ασφαλείας για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων του ιδίου ομίλου, όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, και
 • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/315 της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων. Ομοίως με ανωτέρω, με τον εν λόγω κανονισμό μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2025 η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι μέρος του ιδίου ομίλου, αλλά ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

Οι ως άνω κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/314 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/315 

 

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (CSDR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με το καθεστώς αγοράς κάλυψης «buy-in»

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1299 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν το περιεχόμενο των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων από τόπους διαπραγμάτευσης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1299 της Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1093 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις από επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1302 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων καθώς και διαδικασίες για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης από τα όρια θέσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1302 της Επιτροπής

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής

 • 24
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (PRIIPS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/975 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2268 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/975 της Επιτροπής

 • 13
 • ΑΠΡ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/629 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά την προσαρμογή των ορίων ρευστότητας και των εκατοστημορίων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που εφαρμόζεται σε ορισμένα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/629 της Επιτροπής

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2268 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2268 της Επιτροπής

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 20
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1833 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων μια δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο ομίλου

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1833 της Επιτροπής 

 • 2
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1253 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων, κινδύνων και προτιμήσεων βιωσιμότητας σε ορισμένες οργανωτικές απαιτήσεις και ορισμένους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1253 της Επιτροπής 

 • 2
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής 

 • 26
 • ΜΑΡ
 • 2021
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής

 • 26
 • ΦΕΒ
 • 2021
 • (PROSPECTUS)
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 26
 • ΦΕΒ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19

Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 24
 • ΣΕΠ
 • 2020
 • ()
Νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU Action Plan)

Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2020
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1272 της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/979 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1272 της Επιτροπής 

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2020
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1273 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2019/980 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1273 της Επιτροπής  

 • 21
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (PROSPECTUS)
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 για τη συμπλήρωση του Prospectus Regulation

Στις 21 Ιουνίου 2019, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι ακόλουθοι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 (Prospectus Regulation):

 • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019. Με τον εν λόγω κανονισμό καταργούνται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301.
 • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019. Με τον εν λόγω κανονισμό καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2014.

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 596/2014

 • 5
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/523

 • 5
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημόσιων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/522

 • 24
 • ΜΑΡ
 • 2016
 • (UCITSV)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/438 

 • 17
 • ΜΑΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/378

 • 18
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω Κανονισμού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (EMIR)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2038 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου της Δημοκρατίας της Κορέας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2038 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (EMIR)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2039 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου της Νότιας Αφρικής για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2039 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (EMIR)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/2040 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου ορισμένων επαρχιών του Καναδά για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/2040 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (EMIR)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2041 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου του Μεξικού για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2041 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (EMIR)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2042 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου της Ελβετίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2042 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (EMIR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/880 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2015, για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, που προβλέπονται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/880

 • 19
 • ΜΑΪ
 • 2015
 • (ELTIF)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (PRIIPS)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

 • 17
 • ΣΕΠ
 • 2014
 • (UCITSV)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 2009/65/ΕΚ

 • 28
 • ΑΥΓ
 • 2014
 • (CSDR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014

 • 28
 • ΑΥΓ
 • 2014
 • (UCITSV)
Οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Οδηγία 2014/91/EE

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (AIFMD)
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

Οδηγία 2011/61/ΕΕ

 • 19
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (EMIR)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για το δικαίωμα υπεράσπισης και διατάξεων περί χρονικών ορίων

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MiFIDII/MiFIR)
Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Οδηγία 2014/65/ΕΕ

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MADII/MAR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MADII/MAR)
Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)

Οδηγία 2014/57/ΕΕ

 • 4
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (EMIR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 591/2014 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2014, για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων που προβλέπονται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 591/2014

 • 23
 • ΜΑΪ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

 • 13
 • ΜΑΪ
 • 2014
 • (EMIR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014

 • 21
 • ΜΑΡ
 • 2014
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2014

 • 26
 • ΝΟΕ
 • 2013
 • (TRANSPARENCY )
Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Οδηγία 2004/109/ΕΚ

 • 26
 • ΝΟΕ
 • 2013
 • (TRANSPARENCY )
Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Οδηγία 2013/50/ΕΕ

 • 19
 • ΟΚΤ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2013

 • 19
 • ΟΚΤ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013

 • 13
 • ΣΕΠ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2013 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα σώματα για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2013

 • 8
 • ΑΥΓ
 • 2013
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για μετατρέψιμους και ανταλλάξιμους χρεωστικούς τίτλους

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 150/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2013
 • (EMIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013

 • 21
 • ΔΕΚ
 • 2012
 • (EMIR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012

 • 22
 • ΣΕΠ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2012, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (EMIR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (PROSPECTUS)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012 της Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος και των τελικών όρων και όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • (0)
Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007,
σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή
ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Ε.Ε. L 069, 9.3.2007, σελ. 27– 36.

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της Οδηγίας αυτής.

Ε.Ε. L 241, 6.9.2006, σελ. 1– 25.

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων,
καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

Ε.Ε. L 241, 6.9.2006, σελ. 26– 58.

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004,
για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση
σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK.

Ε.Ε. L 390, 31.12.2004, σελ. 38–57

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών
για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών,
τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών.

Ε.Ε. L 162, 30.4.2004, σελ. 70– 75.

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία,
τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής,
τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων.

Ε.Ε. L 149, 30.4.2004, σελ. 1– 152.

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των Οδηγιών 85/611/ΕΟΚ
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ε.Ε. L 145, 30.4.2004, σελ. 1-44.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003,
για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς
και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Ε.Ε. L 336, 23.12.2003, σελ. 33-38.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003,
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων
και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.

Ε.Ε. L 339, 24.12.2003, σελ. 73-77.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών
και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

Ε.Ε. L 339, 24.12.2003, σελ. 70-72.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται
κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους
προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Ε.Ε. L 345, 31.12.2003, σελ. 64-89.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003,
για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ
και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ε.Ε. L 178, 17.7.2003, σελ. 16-22.

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς).

Ε.Ε. L 96, 12.4.2003, σελ. 16-25.

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()
Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001,
σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται.

Ε.Ε. L 184, 6.7.2001, σελ. 1-66.

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαίου 1998,
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιόγραφων.

Ε.Ε. L 166, 11.6.1998, σελ. 45-50.

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2007
 • ()

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

Ε.Ε. L 84, 26.03.1997, σελ. 22-31.

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

Ε.Ε. L 84, 26.03.1997, σελ. 22–31.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης (4), αφού έλαβαν υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Δεκεμβρίου 1996...

Περισσότερα