Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 8
  • ΙΟΥ
  • 2015
Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας