Το ΕΤΙ είναι ο φορέας εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Σκοπός του είναι η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Κυριότερος στόχος του ΕΤΙ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων.

Διασφάλιση ποιοτικών αποτελεσμάτων
 

Πρωταρχική επιδίωξη του ΕΤΙ είναι αφενός η διασφάλιση της αντιστοιχίας της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και αφετέρου η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Για το λόγο αυτό επικαιροποιεί διαρκώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμά του, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση εξεταστικών διαδικασιών κατά το πέρας της εκπαίδευσης.

Επίσης:

είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
διαθέτει διαπίστευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για προγράμματα
και εξεταστικές διαδικασίες και επιδιώκει σταθερά τη διεύρυνσή της,
διατηρεί τακτική επαφή με ομόλογα ινστιτούτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις,
επιλέγει εισηγητές που είναι κατά κύριο λόγο έμπειροι επαγγελματίες
του χώρου, αλλά και εξειδικευμένοι καθηγητές ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ΕΤΙ, ως ο μοναδικός φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διατραπεζικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στηρίζει τη δραστηριότητά του στις προτάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΕΤ και στο έργο της Διατραπεζικής Επιτροπής Εκπαίδευσης. Η τεχνογνωσία των στελεχών της ΕΕΤ σε συνδυασμό με τη συμβολή των εκπροσώπων των τραπεζών στις πολυάριθμες διατραπεζικές επιτροπές της, προσδίδει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙ δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα:
είναι το πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών,
είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε θέματα κανόνων που ρυθμίζουν
τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 
Υπηρεσίες
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση διατραπεζικών (ανοικτών) προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα και αντικείμενα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοτραπεζικής / ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης
Διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας (επενδυτικές υπηρεσίες - ασφαλιστική διαμεσολάβηση), καθώς και διαγωνισμών
Συγγραφή, έκδοση και διάθεση εκπαιδευτικών εγχειριδίων
Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
 
Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες του ΕΤΙ
 
Στο σύνολο των εργαζομένων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ιδιώτη επαγγελματία που αναζητά σχετική εκπαίδευση.
Σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν
στον κλάδο αυτό.
Στους τελικούς αποδέκτες των τραπεζικών υπηρεσιών, κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο εκτός Αθηνών: το ΕΤΙ παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση μέσω της μικτής μεθόδου εξ αποστάσεως μάθησης που περιλαμβάνει συναντήσεις
σε αίθουσα και ειδικά σχεδιασμένα εγχειρίδια.
Τα προγράμματα αυτά αφορούν κυρίως τις τραπεζικές εργασίες.
Στα τραπεζικά συστήματα της Βαλκανικής, της Παρευξείνιας περιοχής και της Ανατολικής Μεσογείου.