Ο στόχος της διατραπεζικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΤΙ ταυτίζεται με τους καταστατικούς σκοπούς της ΕΕΤ για στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της αναβάθμισης των ανθρώπινων πόρων τους. Για το λόγο αυτόν, εκτός από την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, το έργο του Ινστιτούτου περιλαμβάνει εκδόσεις, μελέτες και συνεργασίες με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΕΤ ξεκίνησε το 1986 με τη σύσταση Τομέα Εκπαίδευσης, ο οποίος αναβαθμίστηκε σύντομα σε «Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΕΤ» και, από το 1999, σε «Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο».

Σταθμοί εξέλιξης και εμπειρίας
 
Από τα πρώτα βήματα, ο Τομέας Εκπαίδευσης πιστοποιήθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή (ΕΚΕΠΙΣ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Το 1991 έγινε ιδρυτικό μέλος του European Bank Training Network (ΕΒΤΝ - σήμερα European Banking & Financial Services Training Association), το οποίο αποτελεί το φορέα συνεργασίας και εκπροσώπησης 45 τραπεζικών ινστιτούτων από όλο τον κόσμο.
Από το 2005 το ΕΤΙ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΒΤΝ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θέσεων σε θέματα επαγγελματικών προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης στην επαγγελματική εκπαίδευση του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 
 
Το 1999 θεσμοθετήθηκε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΕΤ ως το ανώτατο όργανο διαμόρφωσης της διατραπεζικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο οποίο συμμετέχουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ή/και Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ.
 
 
Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ προσφέρονται, από το 2005, με οργανωμένο και ολοκληρωμένο τρόπο σύμφωνα με ένα Σύστημα Εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες που αντιστοιχούν στις επιμέρους δραστηριότητες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.
Το 2006 εισήγαγε στην Ελλάδα το European Foundation Certificate in Banking (EFCB), το πρώτο πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό σπουδών στον κλάδο, που συνυπογράφει το ΕΒΤΝ. To ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το τρίτομο εγχειρίδιο Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές, που υποστηρίζουν τις εξετάσεις, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική επιλογή για τους εργαζομένους των τραπεζών.
Την ίδια χρονιά εγκαινίασε εκδοτική σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, την ενίσχυση της διαδικασίας των εξετάσεων, αλλά και την ευρύτερη διάχυση της γνώσης σε επίκαιρα και θεμελιώδη θέματα του χρηματοοικονομικού χώρου.
 
 
Το 2005 πιστοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ το 2008 πιστοποιήθηκε και ως εξεταστικό κέντρο, δραστηριότητα την οποία άσκησε έως το 2011, οπότε και η εν λόγω αρμοδιότητα πέρασε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το 2006, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση εργαζομένων των τραπεζών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, ορίστηκε φορέας παροχής σεμιναρίων πιστοποίησης για τη λήψη και διαβίβαση εντολών, καθώς και διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται.
 
 
Από την ευρύτερη συνεργασία του ΕΤΙ με πανεπιστημιακά ιδρύματα ξεχωρίζει εκείνη με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με το οποίο καθιέρωσε, από το 1986, το θεσμό της θερινής πρακτικής εξάσκησης φοιτητών σε τραπεζικά καταστήματα.
Το Ινστιτούτο συμμετείχε στη διαμόρφωση κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τραπεζική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που λειτουργεί από το 1998.
Έχοντας ήδη διαμορφώσει και υλοποιήσει το πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με τη μικτή μέθοδο μάθησης, το ΕΤΙ συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης για την πιστοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας (2003).
 
 
Υπήρξε ο κύριος φορέας εκμάθησης θεμάτων εισαγωγής του ευρώ σε μεγάλο αριθμό τραπεζικών στελεχών κατά τη διάρκεια της τριετούς προετοιμασίας της χώρας μας (5.542 εκπαιδευόμενοι από όλη την ελληνική επικράτεια), ενώ ταυτόχρονα πήρε πρωτοβουλίες για σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.
Με την τεχνογνωσία που διέθετε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το ΕΤΙ αποτέλεσε τον πρώτο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσέφερε προγράμματα με τη μέθοδο αυτή, από το 1996, παρέχοντας πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε εργαζομένους σε τραπεζικά καταστήματα όλης της ελληνικής περιφέρειας.
Το 2014, το ΕΤΙ πέρασε σε μια νέα εποχή, παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα διαδικτυακά σεμινάρια ασύγχρονης εκπαίδευσης (webinars). Το webinar περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένη εισήγηση με παράλληλη προβολή PowerPoint, διαδραστικά τεστ για την εμπέδωση των γνώσεων, καθώς και υποστηρικτικό υλικό και χρήσιμους συνδέσμους (links) για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στο αντικείμενο. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει τον χρόνο και τόπο παρακολούθησης και αποτελεί σύγχρονη και αποτελεσματική πρόταση για την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
Το 2016, το ΕΤΙ προχώρησε πιο δυναμικά στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας δική του πλατφόρμα στη διαδικτυακή διεύθυνση www.etilearning.gr. Η πλατφόρμα εγκαινιάστηκε με το Σεμινάριο Επιμόρφωσης «Νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς», το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο “e-learning” και απευθύνεται στους κατόχους πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την ανανέωση της ισχύος αυτών. Έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με κοινή απόφασή τους (ΦΕΚ Β' 1926/29.6.2016), και αφορά τα πιστοποιητικά α1, α2, β1, β, γ και δ.
 
 
Από το 1998 το ΕΤΙ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή, κοινοτικά και εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την παροχή εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας σε χώρες όπως η FYROM, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Κύπρος, και η Γεωργία, για την παροχή συστηματικής εκπαίδευσης (με προγράμματα και εγχειρίδια).
Το 2004 ανέλαβε τη διοργάνωση του 57th International Banking Summer School, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία. Με ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα (Credit Risk Management and Regulation), διακεκριμένους καθηγητές από όλο τον κόσμο και οργάνωση διεθνών προδιαγραφών, προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ανώτερων τραπεζικών στελεχών από 30 χώρες, αποσπώντας άριστη αξιολόγηση.
Ένας από τους στόχους του ΕΤΙ είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις χώρες των Βαλκανίων και της Παρευξείνιας περιοχής. Το 2006 οι χώρες-μέλη του Διαβαλκανικού Φόρουμ Τραπεζικών Ενώσεων, που ίδρυσε η ΕΕΤ, υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας για συστηματικότερη συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου.
Το 2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΙ και του Αιγυπτιακού Τραπεζικού Ινστιτούτου (Egyptian Banking Institute – EBI), εγκαινιάζοντας στενή συνεργασία για την από κοινού παροχή εκπαίδευσης στο Κάιρο, για στελέχη του αιγυπτιακού χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Το 2014 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΙ και της Ένωσης Τραπεζών του Λιβάνου (Association of Banks in Lebanon), για την από κοινού διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στη Βηρυτό. Η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.