Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό ως τον συνδυασμό χρηματοπιστωτικής συνειδητοποίησης, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών απαραίτητων για τη λήψη ορθολογικών χρηματοπιστωτικών αποφάσεων και κατ' επέκταση για την επίτευξη προσωπικής ευημερίας. Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός επιτυγχάνεται μέσω της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης.

Διεθνώς, ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό εφόδιο ζωής για όλους τους πολίτες. Η δε χρηματοπιστωτική εκπαίδευση θεωρείται πλέον απαραίτητο στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ατομικής συμπεριφοράς περί τα χρηματοοικονομικά έχει αναχθεί σε στόχο μακροπρόθεσμης πολιτικής σε πολλές χώρες, ενώ πολυάριθμες πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται από θεσμικούς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει εντάξει στους βασικούς άξονες δραστηριότητάς της την προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης. Μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), αναπτύσσει ποικίλες δράσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, και στηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.

 

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη -
Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση

Organisation for Economic Co-operation and Development -
International Network on Financial Education (INFE)

Η ΕΕΤ είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) του Διεθνούς Δικτύου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του ΟΟΣΑ. Λαμβάνει μέρος, κατά περίπτωση, σε διαβουλεύσεις του Δικτύου για σχετικά κείμενα πολιτικής και παρουσιάζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Gateway for Financial Education – IGFE).

 
 

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία –
Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση

European Banking Federation –
Financial Education Project Group (FEPG)

 

Η ΕΕΤ συμμετέχει στην Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση της ΕΤΟ, αποστολή της οποίας είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης, με την ανταλλαγή άριστων πρακτικών, τον σχεδιασμό, την προώθηση και καθιέρωση της European Money Week, καθώς και τη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπερεθνικούς φορείς που παράγουν πολιτική.

Η τέταρτη European Money Week  θα πραγματοποιηθεί 12-18 Μαρτίου 2018

Ο Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα (EUROPEAN MONEY QUIZ) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, στις 11:00. π.μ.

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα

European Banking & Financial Services Training Association (EBTN)


http://www.ebtn-association.eu

Ως ιδρυτικό μέλος, από το 1991 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (European Banking & Financial Services Training Association - EBTN), το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες της.

Η ΕΒΤΝ συνέστησε, το 2015, ειδική Επιτροπή για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό:

EBTN Working Committee on Financial Educational for Financial Literacy (FINLICO) 

http://www.ebtn-association.eu/financial-literacy/committee

 
 

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA Greece

H EET είναι μέλος του ΣΕΝ/JA Greece από το 2007. Υποστηρίζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες.