Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας που αφορούν:
τις επενδυτικές υπηρεσίες
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Πιστοποίηση γνώσεων
Πληροφορίες για τα προγράμματα:
CertIFR - Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
HBA - ALBA MBA in Banking