Τίτλος: Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό γ
Ημερομηνία: 12/11/2017
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 154 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 202 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 243 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007
[Αρχείο PDF: 207 k]
 
Επιστροφή