-> Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) - Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί φορείς
 
Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη - Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση
http://http://www.financial-education.org/
 
 
European Banking Federation – Financial Education Project Group (FEPG)
http://http://www.europeanmoneyweek.eu/
 
 
European Banking & Financial Services Training Association (EBTN)
http://http://www.ebtn-association.eu
 
Επιστροφή