Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα

European Banking & Financial Services Training Association (EBTN)

Η Επιτροπή για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό (EBTN Working Committee on Financial Educational for Financial Literacy - FINLICO)  συστάθηκε με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EBTN στις 26 Μαρτίου 2015. Στόχος της είναι η ενίσχυση των σχέσεων της ΕΒΤΝ με άλλους θεσμικούς υπερεθνικούς φορείς, όπως το ΟΟΣΑ/INFE και η ΕΤΟ/FEPG, η συμμετοχή της σε κοινές δράσεις για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση, καθώς και η ενημέρωση των μελών της EBTN για τις εξελίξεις στην εν λόγω θεματική. Η προεδρία της Επιτροπής για τα πρώτα τρία χρόνια ανατέθηκε στο ΕΤΙ, ενώ μέλη είναι οι εκπρόσωποι των τραπεζικών ινστιτούτων του Ην. Βασιλείου και της Ισπανίας, των ενώσεων τραπεζών της Σερβίας και της Φιλανδίας, και ο ολλανδός πρόεδρος της ΕΒΤΝ (ex-officio). 

Η ΕΒΤΝ είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) του Διεθνούς Δικτύου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του ΟΟΣΑ και υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού (European Money Week - EMW).

 
Επιστροφή