Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Καθυστέρηση της υποβολής των σχεδίων τεχνικών προτύπων για τη MiFID2/MiFIR και τη MAR

  Ως αποτέλεσμα της αρχικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης νομικής αξιολόγησης σε αρχικό στάδιο (early legal review) επί των σχεδίων τεχνικών προτύπων μιας σειράς Κανονισμών και Οδηγιών που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα έγινε δεκτό από την Επιτροπή το αίτημα της ESMA για παράταση της προθεσμίας υποβολής ορισμένων σχεδίων τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό και την Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID2/MiFIR) και τον Κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR). Τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων αναμένεται να υποβληθούν περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 αντί του Ιουλίου 2015 όπως προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-841.pdf

 • Θέσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας επί της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU)

  Στις 13 Μαΐου 2015, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ) η επιστολή με τις θέσεις των μελών της ΕΤΟ επί της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/05/EBF_014896-EBF-response-to-CMU-Green-Paper1.pdf

 • Εσωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από μεγάλες επιχειρήσεις επενδυτικής διαμεσολάβησης

  Στις 7 Μαϊου 2015 η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιγοράς (εφεξής IOSCO) εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τις ορθές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις μεγάλες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης σε σχέση με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός της IOSCO, όπως διατυπώνεται στο κείμενο διαβούλευσης, είναι η καθιέρωση και συνακόλουθα η εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων εναλλακτικών οδών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απέναντι στη μηχανιστική εξάρτηση από τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφεξής ΟΑΠΙ), που έμπρακτα απεδείχθη ότι μπορεί να επιδράσει αποσταθεροποιητικά στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD486.pdf

 • Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον ορισμό των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ

  Στις 6 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές ως προς την περαιτέρω εξειδίκευση και εναρμόνιση των ορισμών και την κατηγοριοποίηση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των συμβάσεων παραγώγων, όπως αυτά αναφέρονται στις περιπτώσεις 6 και 7 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος 1 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (εφεξής MiFID Ι).

  Η ανάγκη εκπόνησης των κατευθυντήριων γραμμών προέκυψε από τη διαπίστωση της ανομοιομορφίας στην ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων της MiFID Ι από τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με τις πρακτικές δυσλειτουργίες που αναδείχτηκαν σχετικά κατά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) και το γεγονός ότι η εφαρμογή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) δεν εκκινεί πριν τις 3 Ιανουαρίου 2017.

  Σύμφωνα με το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, η ESMA προτείνει ο ορισμός της περίπτωσης 6 του Παραρτήματος 1 της MiFID να εμπερικλείει όλες τις συμβάσεις παραγώγων, αρκεί να επιδέχονται φυσικό διακανονισμό και να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Αντίστοιχα, προτείνεται ο ορισμός της περίπτωσης 7 να αφορά σε μια διακριτή κατηγορία, αυτή των συμβάσεων παραγώγων που επιδέχονται φυσικό διακανονισμό, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, όπως αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2009.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2015.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-05-06_final_guidelines_c6_and_7.pdf.