Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

  Στις 17 Ιουνίου 2015, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (securities financing transactions). Η πρόταση είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο 2014 παράλληλα με την πρόταση Κανονισμού σχετικά με το εύρος των επενδυτικών δραστηριοτήτων που δύνανται να ασκούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή έκρινε απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας ορισμένων συναλλαγών, στις οποίες προβαίνουν κυρίως οντότητες που δραστηριοποιούνται εκτός του τραπεζικού συστήματος εκτιμώντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα είναι πιθανό να οδηγήσουν στη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

  • η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πλαισίου γνωστοποιήσεων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (trade repositories) των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως είναι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) και η δανειοδοσία/δανειοληψία τίτλων και εμπορευμάτων (securities or commodities lending/ securities or commodities borrowing),
  • η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών συναλλαγών που είναι παρεμφερείς με τις ανωτέρω και στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), και
  • η καθιέρωση κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επανενεχυρίαση ασφαλειών (re-use of collateral).

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150617IPR67310/html/Deal-on-transparency-rules-for-lending-and-re-use-of-securities.

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο

  Η ΕΕΤ, μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας της  Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union).

 • Κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR)

  Στις 21 Μαΐου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (εφεξής EMIR). Μέσω του κειμένου διαβούλευσης η Επιτροπή επιθυμεί να λάβει γνώση των απόψεων και των εμπειριών που έχουν οι φορείς της αγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού έως σήμερα. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του EMIR η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει έως τις 17 Αυγούστου 2015, να επανεξετάσει τον εν λόγω Κανονισμό και να συντάξει σχετική γενική έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

  Παρά το γεγονός ότι βασικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, όπως για παράδειγμα, η υποχρέωση εκκαθάρισης συγκεκριμένων κατηγοριών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και η υποχρέωση ανταλλαγής παροχής ασφάλειας για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων φορέων για θέματα που θεωρούν ότι θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των επικείμενων υποχρεώσεων.

  Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 13η Αυγούστου 2015.

  Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/emir-revision-2015?surveylanguage=en

 • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIF)

  Στις 19 Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIF). Σκοπός του Κανονισμού είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους κανόνες λειτουργίας των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται στην ΕΕ ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια.  Απώτερος στόχος είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0098.01.ELL