Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 για το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση απαιτήσεων και σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων (Simple, Transparent and Standardised – «STS Securitization»).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, στην κατηγορία των τιτλοποιήσεων ''STS'' εντάσσονται μόνο οι συναλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων η μεταβιβάζουσα οντότητα (originator), η ανάδοχη οντότητα (sponsor) και το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις, των οποίων οι τίτλοι εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402