Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2013/575 (CRR), σε ότι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ανακύπτουν για τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Οι νέες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την κεφαλαιακή μεταχείριση των θέσεων τιτλοποίησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401