Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Διαβούλευση της EBA για τη διατήρηση του πιστωτικού κινδύνου σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων

Η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανάδοχες οντότητες (sponsors), αρχικούς δανειοδότες (original lenders) και μεταβιβάζοντα ιδρύματα (originators) σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο, δυνάμει του άρθρου 6(7) του νέου Κανονισμού «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις», η δημοσίευση του οποίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τα νέα ρυθμιστικά πρότυπα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για:

  • τις λεπτομέρειες της διατήρησης του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένης της εκπλήρωσης μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης,
  • τη μέτρηση του επιπέδου διατήρησης,
  • την απαγόρευση αντιστάθμισης ή πώλησης του διατηρημένου συμφέροντος,
  • τις προϋποθέσεις διατήρησης σε ενοποιημένη βάση, και
  • τις προϋποθέσεις εξαίρεσης για συναλλαγές που βασίζονται σε σαφή, διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη.

Το εν λόγω RTS, όταν οριστικοποιηθεί, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

Κείμενο Διαβούλευσης