Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Διαβούλευση της EBA για την ομοιογένεια των ανοιγμάτων σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων τα ανοίγματα κρίνονται ως ομοιογενή στο πλαίσιο συναλλαγών τιτλοποιήσεων, δυνάμει των άρθρων 20(14) και 24(21) του νέου Κανονισμού «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις», η δημοσίευση του οποίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Οι απαιτήσεις ομοιογένειας έχουν ως στόχο αφενός να διευκολύνουν τις εκτιμήσεις των υποκείμενων κινδύνων από τους δυνητικούς θεσμικούς επενδυτές, και αφετέρου να τους επιτρέψουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειας δέουσας επιμέλειας. Τα νέα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όταν οριστικοποιηθούν, θα καλύπτουν, τόσο τις συναλλαγές εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), όσο και τις non-ABCP συναλλαγές.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

Κείμενο Διαβούλευσης