Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ για τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Στις 31 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (opengov) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ για τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο διατάξεις σχετικά με:

  • τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών των ΑΕΔΑΚ,
  • τις λειτουργίες του θεματοφύλακα αλλά την ανάθεση των λειτουργιών του,
  • τον προσδιορισμό ενδεικτικών περιπτώσεων παραβάσεων,
  • τις κυρώσεις,
  • τη δημοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικής κυρώσεως ή μέτρου για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου,
  • τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ενθάρρυνσης καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου.

 

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει την 15η Απριλίου 2016.

Το σχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο εδώ