Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Συμμόρφωση με τη διαδικασία διακανονισμού που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR)

Την 1η Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών εξέδωσε σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης (άρθρο 6) και αντιμετώπισης (άρθρο 7) της διαδικασίας διακανονισμού στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Κανονισμού, η ESMA οφείλει να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής ΕΣΚΤ), σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να εξειδικεύσει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που διευκολύνουν τον διακανονισμό κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, καθώς και τις λεπτομέρειες των μέτρων για την παρότρυνση και την παροχή κινήτρων για τον έγκαιρο διακανονισμό των συναλλαγών από τους συμμετέχοντες σε αυτό. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6, «οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, διευθετήσεις μεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και των επαγγελματιών πελατών της, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση γνωστοποίηση της διάθεσης αξιών σε συναλλαγή, η επιβεβαίωση της διάθεσης αυτής και η επιβεβαίωση της αποδοχής ή της απόρριψης των όρων εγκαίρως πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 7 του Κανονισμού, η ESMA καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθοριστούν τα κατωτέρω:

α) οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και των αναφορών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού,
β) οι διαδικασίες είσπραξης και αναδιανομής των χρηματικών ποινών, όπως και κάθε άλλου πιθανού εσόδου που προκύπτει από τις ποινές αυτές,
γ) οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της κατάλληλης διαδικασίας αγοράς κάλυψης «buy-in», περιλαμβανομένων των κατάλληλων χρονικών πλαισίων για την παράδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου μετά τη διαδικασία αγοράς κάλυψης (τα χρονικά αυτά πλαίσια προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος του τίτλου και τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων),
δ) οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιμηκυνθεί η περίοδος παράτασης, ανάλογα με το είδος του τίτλου και τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια εκτίμησης της ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 σημείο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014,
ε) το είδος των πράξεων και τα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην παρ. 4 στοιχείο β) που καθιστούν την αγορά κάλυψης αναποτελεσματική,
στ) η μεθοδολογία υπολογισμού της χρηματικής αποζημίωσης,  
ζ) οι συνθήκες υπό τις οποίες θεωρείται ότι ο συμμετέχων κατΆ επανάληψη και συστηματικά δεν παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα, και
η) οι βασικές πληροφορίες για τον διακανονισμό.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω προτείνεται από την ESMA να είναι 24 μήνες μετά τη δημοσίευση του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το σχέδιο των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων είναι διαθέσιμο εδώ