Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (PRIIPs)

Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΒΑ, ΕSMA και EIOPA) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών (Key Information Document - KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η έκδοση του παρόντος σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προβλέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού για την εξειδίκευση των ακόλουθων στοιχείων του KID:

  • των πληροφοριών αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να περιλαμβάνονται στο KID (άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού),
  • των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την αναθεώρηση και επανεξέταση των πληροφοριών που περιέχονται στο KID (άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού), και
  • των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπόχρεα πρόσωπα διαθέτουν το KID στον ιδιώτη επενδυτή εγκαίρως προτού ο τελευταίος δεσμευτεί συμβατικά (άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού).

Στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Ένα υποχρεωτικό πρότυπο (template) για το KID, το οποίο διαθέτει τυποποιημένο περιεχόμενο και εμφάνιση (τρίτη ενότητα σχεδίου-Παράρτημα Ι, σελ. 32 επ.). Τα στοιχεία που δύνανται να τύχουν προσαρμογής από τον συντάκτη του KID προβλέπονται ρητώς.
  • Σε σχέση με την αναθεώρηση και την επανεξέταση των πληροφοριών του KID, προβλέπεται η διενέργειά της τουλάχιστον άπαξ ετησίως, αλλά και ad hoc, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία υπολογισμού του συνοπτικού δείκτη κινδύνου ή των σεναρίων επιδόσεων και κόστους.
  • Σε σχέση με την έγκαιρη διάθεση του KID στον ιδιώτη επενδυτή προτού αυτός δεσμευτεί συμβατικά, προβλέπεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία του τελευταίου σε σχέση με τέτοιου είδους προϊόντα (PRIIP), η πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και η ανάγκη του επενδυτή να προβεί στη σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε επίσης μια συνοπτική παρουσίαση της EIOPA σχετικά με:

  • τον Κανονισμό για τα PRIIPs και την έναρξη εφαρμογής των διατάξεών του,
  • τα εκτελεστικά μέτρα που προβλέπονται δυνάμει των επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού (στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η ως άνω διαβούλευση), και
  • ορισμένα στοιχεία σχετικά με την απεικόνιση του δείκτη κινδύνου και του κόστους. 

Η διαβούλευση επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα λήξει στις 29 Ιανουαρίου 2015.

Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ