Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων - Έγκριση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 29 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (securities financing transactions). Είχε προηγηθεί, στις 17 Ιουνίου 2015, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρόταση είχε υποβληθεί τον Ιανουάριο 2014 παράλληλα με την πρόταση Κανονισμού σχετικά με το εύρος των επενδυτικών δραστηριοτήτων που δύνανται να ασκούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπονται:

  • η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πλαισίου γνωστοποιήσεων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (trade repositories) των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως είναι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) και η δανειοδοσία/δανειοληψία τίτλων και εμπορευμάτων (securities or commodities lending/ securities or commodities borrowing),
  • η ενίσχυση της προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών συναλλαγών που είναι παρεμφερείς με τις ανωτέρω, στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), και
  • η καθιέρωση κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επανενεχυρίαση ασφαλειών (re-use of collateral).

Το κείμενο του Κανονισμού αναμένεται να υιοθετηθεί και τυπικά από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ