Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η ESMA εξέδωσε σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (εφεξής ΚΑΤ) τα οποία αφορούν τις εξής θεματικές:

 • τον καθορισμό των σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός (άρθρο 12 CSDR),
 • τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας ΚΑΤ (άρθρο 17 CSDR),
 • την εξειδίκευση των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές για να εγκρίνουν τη συμμετοχή των ΚΑΤ σε νομικά πρόσωπα (άρθρο 18 CSDR),
 • την επανεξέταση των ρυθμίσεων, των στρατηγικών, των διαδικασιών  και των μηχανισμών που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ και την αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ (άρθρο 22 CSDR),
 • τη συνεργασία μεταξύ αρχών των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής (άρθρο 24 CSDR),
 • την αναγνώριση ΚΑΤ τρίτης χώρας (άρθρο 25 CSDR),
 • τον καθορισμό των εργαλείων για την παρακολούθηση των κινδύνων από το ΚΑΤ (άρθρο 26 CSDR),
 • την τήρηση αρχείων από το ΚΑΤ (άρθρο 29 CSDR),
 • τα μέτρα που λαμβάνει το ΚΑΤ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έκδοσης (άρθρο 37 CSDR),
 • την εξειδίκευση των λειτουργικών κινδύνων και τις μεθόδους ελέγχου, αντιμετώπισης ή ελαχιστοποίησης των εν λόγω κινδύνων (άρθρο 45 CSDR),
 • την επενδυτική πολιτική του ΚΑΤ (άρθρο 46 CSDR),
 • τις απαιτήσεις για τις συνδέσεις ΚΑΤ (άρθρο 48 CSDR),
 • την πρόσβαση σε ΚΑΤ (άρθρα 33, 49, 52 και 53(2) CSDR),
 • τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικής φύσεως (άρθρο 55 CSDR), και
 • την εσωτερικοποίηση του διακανονισμού (άρθρο 9 CSDR).

Η τελική έκθεση της ESMA είναι διαθέσιμη εδώ

Το Παράρτημα με το σχέδιο των ρυθμιστικών και εκτελεστικών προτύπωνν είναι διαθέσιμο εδώ