Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR) για την κατάχρηση της αγοράς η ESMA υπέβαλε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό:

  • του περιεχομένου των γνωστοποιήσεων προς τις αρμόδιες αρχές και των συνθηκών κατάρτισης, δημοσίευσης και διατήρησης του καταλόγου των γνωστοποιήσεων που διατηρεί η ESMA (Annex V, σελ. 198-212),
  • του χρονοδιαγράμματος και του μορφότυπου για την υποβολή των γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές (Annex VI, σελ. 213-227),
  • των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα επαναγοράς και τα μέτρα σταθεροποίησης (Annex VII, σελ. 228-238),
  • των ρυθμίσεων και διαδικασιών που οφείλουν να τηρούν οι υπόχρεες εταιρείες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τη βολιδοσκόπηση της αγοράς (Annex VIIΙ και Annex IX, σελ. 239-256),
  • των κριτηρίων, της διαδικασίας και των απαιτήσεων για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς (Annex X, σελ. 257-273),
  • των κατάλληλων ρυθμίσεων, συστημάτων και διαδικασιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό κατάχρησης αγοράς (Annex XI, σελ. 274-292),
  • των τεχνικών μέσων για την κατάλληλη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και για την αναβολή της εν λόγω δημοσιοποίησης (Annex XII, σελ. 293-299),
  • του μορφότυπου που θα πρέπει να έχουν οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και του μορφότυπου ανανέωσης των εν λόγω καταλόγων (Annex XIII, σελ. 300-311),
  • του μορφότυπου και του προτύπου με τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα (Annex XIV, σελ. 312-317), και τέλος
  • των τεχνικών ρυθμίσεων που αφορούν την αντικειμενική παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων (Annex XV, σελ. 319-329).

 

Η τελική έκθεση με τα σχέδια των ρυθμιστικών και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι διαθέσιμη εδώ