Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) υπέβαλε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις εξής θεματικές:  

  • υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής διαφάνειας για μετοχικά και μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα (Annex I, Transparency, RTS 1- RTS 5, σελ. 4-199),
  • οργανωτικές υποχρεώσεις, αναφορά συναλλαγών και υποδομές (Annex I, Microstructural issues, Data publication and access και Requirements applying on and to trading venues, RTS 6-ITS 19, σελ. 200-392),
  • διαπραγμάτευση παραγώγων επί εμπορευμάτων (Annex I, Commodity derivatives, RTS 20 – RTS 21, σελ 393-421),
  • γνωστοποίηση συναλλαγών (Annex I, Market data reporting, RTS 22-RTS 25, σελ. 422-507),
  • εκκαθάριση παραγώγων (Annex I, Post-trading issues, RTS 26, σελ. 508-516), και
  • βέλτιστη εκτέλεση εντολών (Annex I, Best execution, RTS 27-RTS 28, σελ. 517-551).

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιουνίου 2015, η ESMA είχε εκδώσει σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις κάτωθι θεματικές:

  • διαδικασίες για την έγκριση και απόρριψη αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων,
  • ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εγκατάσταση υποκαταστήματος,
  • παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών βάσει απόφασης ισοδυναμίας, και
  • συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, σε επιτόπιες εξακριβώσεις ή σε έρευνες.

Η τελική έκθεση της ESMA είναι διαθέσιμη εδώ

Το Παράρτημα με τα σχέδια των ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι διαθέσιμο εδώ