Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Τεχνική συμβουλή σχετικά με τις ποινές για τις αποτυχίες διακανονισμού και τη συστημική σημασία των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΚΑΤ)

Στις 4 Αυγούστου 2015, η ESMA εξέδωσε κείμενο τεχνικής συμβουλής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αναφορικά με:

  • τις ποινές, οι οποίες προτείνεται να επιβάλλονται στην περίπτωση της αποτυχίας διακανονισμού, και
  • τους όρους έμπρακτης αναγνώρισης της συστημικής σημασίας των ΚΑΤ για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών σε επίπεδο κράτους - μέλους.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών προστίμων οι προτάσεις της ESMA λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου, ενώ σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της συστημικής σημασίας η ESMA ορίζει δείκτες αξιολόγησης των βασικών υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΑΤ. Το κείμενο συνοδεύεται από μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων αναφορικά με τα μέτρα που προτείνονται από την ESMA.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ