Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID ΙΙ)

Στις 31 Αυγούστου 2015, η ESMA εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με ορισμένα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που συμπληρώνουν την Οδηγία 2014/65/ΕΕ. Ειδικότερα, η ESMA οφείλει να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με:

  • τη μορφή και τον χρόνο των κοινοποιήσεων και των δημοσιοποιήσεων που σχετίζονται με την υποχρέωση αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής χρηματοπιστωτικών μέσων σε ρυθμιζόμενη αγορά (άρθρο 52, παρ. 3),
  • τα τυποποιημένα έντυπα και τις διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών (πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οργανωτική δομή, μέλη διοικητικού οργάνου) που ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων παρέχει στην αρμόδια αρχή προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας (άρθρο 61 παρ. 5), και
  • τον καθορισμό των μέτρων τα οποία επιβάλλουν την αποστολή εβδομαδιαίων εκθέσεων στην ESMA από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους σχετικά με την αναφορά θέσεων ανά κατηγορία κατόχου θέσης (άρθρο 58, παρ. 7).

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 31η Οκτωβρίου 2015.

           

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ