Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή πολιτική αποδοχών στο πλαίσιο των Οδηγιών για τους ΟΣΕΚΑ και τους ΔΟΕΕ

Στις 24 Ιουλίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αρχές ορθής πολιτικής αποδοχών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 14α (4) της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/91/ΕΕ) η ESMAοφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις αρμόδιες αρχές ή τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τη συγκλίνουσα εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος των εταιριών διαχείρισης και το μέγεθος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης, με την παρούσα διαβούλευση προτείνεται η επιμέρους αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας για τους ΔΟΕΕ που εκδόθηκαν τον Ιούλιο 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1172_cp_on_ucits_v__aifmd_remuneration_guidelines_0.pdf