Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Τεχνικό κείμενο συζήτησης της Μεικτής Επιτροπής σχετικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια επιδόσεων και το κόστος στο πλαίσιο του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για τα PRIIPs

Στις 23 Ιουνίου 2015, η Μεικτή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έθεσε σε διαβούλευση τεχνικό κείμενο συζήτησης (discussion paper) αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του KID, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1286/2014 (εφεξής Κανονισμός PRIIP). Στόχος των ευρωπαϊκών αρχών είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς της αγοράς να υποβάλλουν σχόλια επί των τεχνικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού. Το κείμενο της διαβούλευσης δομείται στις ακόλουθες ενότητες:

(α) Μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η παρουσίαση του κινδύνου και της ανταμοιβής (risk and reward)

(β) Στοιχεία κόστους στο KID

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 17η Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2015_01.pdf