Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν την Οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus ΙΙ)

Στις 25 Ιουνίου 2015 η ESMA εξέδωσε τελική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων κατ’ εξουσιοδότηση  της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (Omnibus II). Ειδικότερα, η τελική έκθεση περιλαμβάνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κάτωθι θεματικές, οι οποίες σχετίζονται με διατάξεις της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο (εφεξής PD):

• τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής (PD, άρθρο 11, παρ. 3),

• τον καθορισμό των διαδικασιών έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και των όρων σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν οι προθεσμίες (PD, άρθρο 13, παρ. 7),

• τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου (PD, άρθρο 14, παρ. 8), και

• τις διαφημιστικές καταχωρίσεις που γνωστοποιούν την πρόθεση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ειδικά πριν από τη δημόσια διάθεση του ενημερωτικού δελτίου ή πριν από την έναρξη των εγγραφών (PD, άρθρο 15, παρ. 7).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1014_-_final_report_-_draft_rts_on_prospectus_related_issues_under_the_omnibus_ii_directive.pdf