Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Καθυστέρηση της υποβολής των σχεδίων τεχνικών προτύπων για τον Κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR)

Ως αποτέλεσμα της αρχικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης νομικής αξιολόγησης σε αρχικό στάδιο (early legal review) επί των σχεδίων τεχνικών προτύπων μιας σειράς Κανονισμών και Οδηγιών που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η ESMA στις 18 Ιουνίου 2015 υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής ορισμένων σχεδίων τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (EE) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (CSDR). Τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων αναμένεται να υποβληθούν περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 αντί της 18ης Ιουνίου 2015 όπως προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-943_-_letter_from_s__maijoor_to_ec_on_csdr_l2_deadline.pdf