Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR)

Στις 25 Ιουνίου 2015, η ESMA εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (εφεξής ο Κανονισμός), και ειδικότερα, για τη διαδικασία αγοράς κάλυψης («buy-in») σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού.

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 7 του Κανονισμού, η διαδικασία αγοράς κάλυψης («buy-in») ξεκινά όταν ο υπερήμερος συμμετέχων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων δεν παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα στον αποδέκτη συμμετέχοντα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την προβλεπόμενη διαδικασία διακανονισμού (περίοδος παράτασης). Κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα διατίθενται προς διακανονισμό και παραδίδονται στον αποδέκτη συμμετέχοντα εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA, κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (άρθρο 7, παρ. 15), καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθοριστούν τα κατωτέρω:

• οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της κατάλληλης διαδικασίας αγοράς κάλυψης («buy-in»), περιλαμβανομένων των κατάλληλων χρονικών πλαισίων για την παράδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου μετά τη διαδικασία αγοράς κάλυψης,

• οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιμηκυνθεί η περίοδος παράτασης,

• το είδος των πράξεων και τα συγκεκριμένα χρονικά τους πλαίσια που καθιστούν την αγορά κάλυψης αναποτελεσματική,

• η μεθοδολογία υπολογισμού της χρηματικής αποζημίωσης,

• οι συνθήκες υπό τις οποίες θεωρείται ότι ο συμμετέχων κατ’ επανάληψη και συστηματικά δεν παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα, και

• οι βασικές πληροφορίες για τον διακανονισμό που παρέχει το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στους τόπους διαπραγμάτευσης προκειμένου να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία κάλυψης αγορών.

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 6η Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-943_-_letter_from_s__maijoor_to_ec_on_csdr_l2_deadline.pdf