Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID ΙΙ)

Στις 29 Ιουνίου 2015, η ESMA εξέδωσε τελική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID ΙΙ). Ειδικότερα, η τελική έκθεση περιλαμβάνει τα τεχνικά πρότυπα για τις κάτωθι θεματικές:

1.      Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων (MiFID ΙΙ, άρθρο 7, παρ. 4 και 5)

2.      Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων (MiFID ΙΙ, άρθρο 34, παρ. 8 και άρθρο 35, παρ. 11) / Εγκατάσταση υποκαταστήματος (MiFID ΙΙ, άρθρο 34, παρ. 9 και άρθρο 35, παρ. 12)

3.      Παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών βάσει απόφασης ισοδυναμίας (γενικές διατάξεις) (MiFIR, άρθρο 46, παρ. 7)

4.      Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, σε επιτόπιες εξακριβώσεις ή σε έρευνες (MiFID ΙΙ, άρθρο 80, παρ. 3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση της ESMA, η Επιτροπή αποφασίζει, εντός (3) τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων προτύπων, αν θα εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1006_-_mifid_ii_final_report_on_mifid_ip_technical_standards.pdf